E-defter/e-fatura/e-arşiv/e-irsaliye v.b. e-dönüşüm hk.

İZMİR, 19.10.2019

          

S İ R K Ü L E R

No        : 2019/03

Konu    : E-defter/e-fatura/e-arşiv/e-irsaliye v.b. e-dönüşüm hk.

             

              Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu 509 nolu tebliğ, 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

E-FATURAYA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

-2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, (ilgili hesap dönemini takip eden 7.ayın başından itibaren 2018 ve 2019 için geçiş zamanı 01.07.2020)

-ÖTV kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali ,teslimi v.b. faaliyetleri nedeni ile EPDK lisan alan mükellefler (2019 yılı için 01.07.2020 müteakip yıllar için ilgili ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren)

-ÖTV kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal eden mükellefler (2019 yılı için 01.07.2020 müteakip yıllar için ilgili ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren)

-İnternet ortamında mal ve hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması, dağıtım işlemlerinin gerçekleşmesine aracılık yapılması ile gayrimenkul, motorlu taşıtların satılması kiralanması ilişkin ilanları yayınlayanlar ve internet reklamcılığı hizmet aracıları, (2019 yılı için 01.07.2020 müteakip yıllar için ilgili ayıdan itibaren üç ay içinde)

-5957 sayılı kanuna göre Komisyoncu yada Tüccar olarak Sebze Meyve ticareti ile iştigal edenler (2019 yılı için 01.07.2020 müteakip yıllar için ilgili ayıdan itibaren üç ay içinde)

Belirtilen süreler içinde E-fatura uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.

E-ARŞİV FATURAYA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

-E-fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olanlar ile ihtiyari olarak E-fatura uygulamasına dahil olan 01.01.2020 tarihine kadar,

-E-fatura uygulamasına  yukarıda belirtilen şartlar ile geçiş zorunluluğu bulunan ve ihtiyari olarak geçmek isteyenler aynı süreler içerisinde,

-Aracı hizmeti sağlayanlar, İnternet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları konularında faaliyet gösterenler 01.01.2020 tarihine kadar, 2020 ve müteakip yıllarda bu konularda faaliyetine başlayanlar ise 3 ay içerisinde

E-arşiv fatura uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.

E-İRSALİYE GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

-2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, ( ilgili hesap dönemini takip eden 7.ayın başından itibaren, 2018 ve 2019 için geçiş zamanı 01.07.2020)

-ÖTV kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali ,teslimi v.b. faaliyetleri nedeni ile EPDK lisan alan mükellefler (2019 yılı için 01.01.2020 müteakip yıllar için ilgili ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren)

-ÖTV kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal eden mükellefler (2019 yılı için 01.01.2020 müteakip yıllar için ilgili ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren)

-3213 Sayılı maden kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve  işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretimi faaliyetinde bulunanlar(2019 yılı için 01.01.2020 müteakip yıllar için ilgili ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren)

-4634 sayılı şeker kanunun 2.maddesinin e bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştirenler(2019 yılı için 01.01.2020 müteakip yıllar için ilgili ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren)

-E-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden GTİP 72 demir çelik ve  GTİP 73 gurubu demir ve çelikten eşyaların imali, ithali veya ihracı faaliyetlerinde bulunanlar(2019 yılı için 01.01.2020 müteakip yıllar için ilgili ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren)

-Tarım orman bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı olan mükellefler(2019 yılı için 01.01.2020 müteakip yıllar için ilgili ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren)

-5957 sayılı kanuna göre Komisyoncu yada Tüccar olarak Sebze Meyve ticareti ile iştigal edenler (2019 yılı için 01.01.2020 müteakip yıllar için ilgili ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren)

-Başkanlı yapmış olduğu analizler ve incelemeler sonucu riskli yada vergiye uyumu düşük gördüğü mükellefleri yazılı bildirim yapmak ve en az 3 ay süre vermek koşulu ile E-irsaliye sistemine dahil edebilir.

E-serbest meslek makbuzu ,

E- müstahsil makbuzu,

E-gider pusulası,

E-bilet,

E-sigorta komisyon gider belgesi,

E-sigorta poliçesi,

E-döviz alım satım belgesi,

E-dekont,

Uygulamalarına geçiş ile , tüm elektronik belgelere ilişkin ortak hüküm, belgelerde bulunması zorunlu bilgiler, cezai yaptırımlar gibi konular için tebliğin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirisiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-5.pdf

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi