7194 Sayılı Kanun İle Uygulanacak Gider Kısıtlaması Hk.

İZMİR, 03.01.2020

        

S İ R K Ü L E R

No        : 2019/04

Konu    : 7194 Sayılı Kanun İle Uygulanacak Gider Kısıtlaması Hk.

             

              Bilindiği üzere 07 Aralık 2019 tarihinde 30971 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7194 Sayılı Kanunun 13. maddesinde binek otoların iktisabında gider yazılabilecek amortisman ve binek otoların giderlerinde (Akaryakıt, Kiralama, Tamir Bakım Onarım, Sigorta, Kasko vb.) yapılacak kısıtlama belirtilmiştir. İlgili madde metni aşağıdadır.

7194-Madde 13

193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1), (5) ve (7) numaralı bentlerine sırasıyla aşağıdaki parantez içi hükümler eklenmiştir.

“(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)”

“(Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilir.)”

“(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.)”

Anılan kanun maddesinin yapmış olduğu değişiklik KDV mevzuatı uyarınca da %30 gider kısıtlamasına tabi tutulan araç giderlerine isabet eden KDV nin de aşağıdaki KDV kanunu 30. Madde d bendi hükmüne göre indirim konusu yapılamayacağı, indirim konusu yapılamayan KDV nin de Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate alınacağı tabiidir.

İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi

3065-Madde 30

d) Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi.(5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine göre işletme aleyhine oluşan farklara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisi ile yurt içindeki işlemlerde mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen katma değer vergisi hariç)[4]

             

Yukarıdaki izahatımıza göre aşağıda örnek muhasebe kaydı bulunmaktadır. 01.01.2020 tarihinden itibaren muhasebe kayıtlarının ve kontrollerimizin bu esasa göre yapılması gerektiğini bilgilerinize sunarız.

Ö R N E K   U Y G U L A M A

Öncelikle hesap planımızda taşıt giderleri ile ilgili (binek taşıt) ayrı bir gruplama yoksa gider

hesaplarında yeni ve paralel  grup kodlarını tanımlayalım.

Her gider hesabınıza uyacak şekilde daha önce hesap planınızda açılmamış yeni bir grup kodu tanımlayabilirsiniz.

Örnek olarak, 05 in Taşıt Giderleri olduğunu düşünürsek;

720-05 Taşıt Giderleri,  730-05 Taşıt Giderleri, 740-05 Taşıt Giderleri,

760-05 Taşıt Giderleri 770-05 Taşıt Giderleri gibi..

Örneğimizde; KDV dahil 250 TL lik akaryakıt gideri yaptığımızı varsayalım.

03.01.2020

770-05-001 AKARYAKIT GİDERİ

211,86 TL

191-İNDİRİLECEK KDV

  26,70 TL

689-KKEG İNDİRİLEMEYEN KDV

  11,44 TL

100-

ÖDEME YAPILAN İLGİLİ HESAP

250,00 TL

  • Örneğimizdeki kayıt şekli, binek otolarımızın tüm giderleri için uygulanacaktır.
  • Örneğimizde görüldüğü üzere tamamını ilgili hesaba yazılan giderlerin %30 luk kısmı 3 er aylık dönem sonlarında beyanname üzerinde KKEG olarak belirtilecektir.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi