2018-01 7143 sayılı Yeni Torba Kanun hk.

İZMİR, 16.05.2018

          

S İ R K Ü L E R

No        : 2018/01

Konu    : 7143 sayılı Yeni Torba Kanun hk.

            Bilindiği üzere halk arasında YENİ AF kanunu olarak da biline 7143 sayılı kanun 11.05.2018 tarihinden TBMM de kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

             

              Kanun kapsamı ve uygulaması ve süreleri bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Özetle sağlanan olanaklar

- Kesinleşmiş borçlar yeniden yapılandırılıyor,
- Kesinleşmemiş veya dava aşamasında bulunan borçlar yeniden yapılandırılıyor,
- Pişmanlıkla verilecek beyannameler nedeniyle doğacak borçlar yapılandırılıyor,
- Matrah ve vergi artırımı yapılarak incelenmeme güvencesi sağlanıyor,
- İşletmelere kayıtlarını düzeltme olanağı veriliyor.
- Kayıt dışı varlıkların kayda alınarak ekonomiye kazandırılması sağlanmaya çalışılıyor.

 Yİ-ÜFE aylık değişim oranları:

Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık %0,35 oranını (bu Kanunun yayımlandığı ay dâhil),

ifade eder.

  1. Kesinleşmiş ve ihtilaflı borçlarda başvuru ve ödeme süresi

Kanun kapsamında olan kesinleşmiş ve ihtilaflı borçlar için başvuruların 31 Temmuz 2018 akşamına kadar alacaklı vergi dairesine yapılması gerekmektedir. Yapılandırılan borçlarda gecikme cezalarının %100 ve vergi aslana bağlı olmayan vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50 ‘den vaz geçilerek bunun yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplama yapılacaktır.

Yapılandırmalara  Peşin-6-9-12-18 taksit seçeneği  ile başvuru yapılabilinecektir. Peşin ödeme için yada taksit seçeneğinden yararlanacaklar için İlk taksit ödeme süresi 30.09.2018’dir.

  1. İnceleme sonucu salınan vergilerde süreler

Kanunun yayımı tarihinden önce başlayan vergi incelemeleri devam edecek. İnceleme sonucunda salınan vergi ve kesilen cezaların yeniden yapılandırılması ise mümkün.


Kanun’un yayımlandığı tarih itibariyle inceleme aşamasında bulunan işlerle ilgili olarak daha sonra yapılan tarhiyatlar için bu olanaktan yararlanılabilinmesi;
- İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunulması,
- İlk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödeme yapılması, ile mümkün.


Buna göre inceleme sonucu salınacak vergi ve kesilecek cezaların yeniden yapılandırılmasında başvuru ve ödeme süresi, incelemenin bitiş ve ihbarnamenin tebliğ tarihine bağlı olarak belirleniyor.

  1. Matrah, vergi artımı ve süreler

Kanun kapsamına giren (Gelir vergisi mükellefleri, Kurumlar vergisi mükellefleri, Gelir veya kurumlar vergisi stopajı yapmak zorunda olanlar, Katma değer vergisi) vergilerde matrah artırımı başvurusunun 31.08.2018’e kadar yapılması gerekiyor. Matrah artırımı sonucu hesaplanan verginin peşin veya azami altı eşit taksitte ödenmesi mümkün. Taksit seçeneğini seçenler için ilk taksit ve peşin ödeme için son ödeme tarihi 30.09.2018.

Gelir ve Kurumlar vergisi matrah artımı

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince matrah artırım asgari tutarlardan az olmamak kaydı ile belirtilen oranlardan az olmamak üzere artırılarak uygulanır.

2013 yılı için beyan edilen vergiye esas alınan matrahın % 35,

2014 yılı için beyan edilen vergiye esas alınan matrahın % 30,

2015 yılı için beyan edilen vergiye esas alınan matrahın % 25,

2016 yılı için beyan edilen vergiye esas alınan matrahın % 20,

2017 yılı için beyan edilen vergiye esas alınan matrahın % 15

Yılı

İşletme Defteri tutan Gelir V. Mük. (TL)

Bilanço Esasına göre Def. T. ile Serbest Mes.Erbabı (TL)

Kurumlar Vergisi Mükellefler(TL)

2013

12.279

18.095

36.190

2014

12.783

19.155

38.323

2015

13.558

20.344

40.701

2016

14.424

21.636

43.260

2017

16.350

24.525

49.037

Artırılan matrahlar % 20 oranında vergilendirilir. Ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni süresinde vermiş ve vergilerini süresinde ödemiş ise bu oran % 15 olarak dikkate alınacaktır.

              Stopaj vergi artımı

Vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri muhtasar beyannamelerinde yer alan ödemelerin gayrisafi tutarları üzerinden aşağıdaki oranlarda vergi artırımında bulunulabilir;

Yıllar

Hizmet erbabına ödenen ücretlerin g. Safi tutarı üzerinden

Serbest mes. Erbabı ile  kira ödemeleri üzerinden

GVK 42. Md.kapsamında yıllara sari inşaat ödemeleri üzerinden

Çiftçilerden alınan zirai mahsül ve hizmet ile esnaf muaflığından faydalananlara yapılan ödemeler üzerinden

2013

6%

6%

1%

Geçerli Tev. Oranın %25’i

2014

5%

5%

1%

Geçerli Tev. Oranın %25’i

2015

4%

4%

1%

Geçerli Tev. Oranın %25’i

2016

3%

3%

1%

Geçerli Tev. Oranın %25’i

2017

2%

2%

1%

Geçerli Tev. Oranın %25’i

              Katma Değer Vergisi artımı

Katma Değer Vergisi mükellefleri 201, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları vergilendirme dönemleri için ilgili dönem beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin;

2013 yılı için % 3,5

2014 yılı için % 3

2015 yılı için % 2,5

2016 yılı için % 2

2017 yılı için % 1,5

oranından az olmamak üzere belirlenecek katma değer vergisini vergi artırımı olarak beyan edilebilecek.

  1. İşletme kayıtlarının düzeltilmesi

KAYITLARDA GÖRÜNMEYEN EMTİA, MAKİNE, DEMİRBAŞLAR

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil)  işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları defterlerine kaydedip uyumsuzlukları giderebilecek. İşletmeler söz konusu kıymetleri, kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile ve bir envanter listesi ile vergi dairelerine 31 Ağustos’a bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılamıyor.

Beyan edilen; genel orana (yüzde 18) tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden yüzde 10 oranı, indirimli orana (yüzde 1, yüzde 8) tabi diğer kıymetlerin bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanacak. Hesaplanan KDV ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenebilecek. Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi, hesaplanan KDV’den indirilemiyor. Emtia üzerinden ödenen vergi ise genel esaslara göre indirilebiliyor. Belgesiz olarak kayda alınan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için KDV Kanunu’nda (Md.9/2) öngörülen cezalı vergi de, vergi barışından yararlanan mükelleflerden artık istenemeyecek.

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN MALLAR

Mükellefler, kayıtlarında yer almasına rağmen işletmelerinde olmayan emtiaları, 31 Ağustos’a kadar, aynı türden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen brüt kâr oranına göre fatura düzenleyerek ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirip kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilecekler. Brüt kâr oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacak.

              KAYITLARDA GÖRÜNEN AMA FİİLEN KASADA OLMAYAN PARALAR

31/12/2017 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 31 Ağustos’a kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilecekler.

Beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenecek.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi