2017-10 Yeni Torba yasa Asgari ücret hk.

İZMİR, 03.10.2017

          

S İ R K Ü L E R

 

No        : 2017/10

 

Konu    : Yeni Torba yasa Asgari ücret hk.

 

            Bilindiği üzere Eylül/2017 tarihinden itibaren Asgari ücretin Gelir vergisinin 2.dilimine girmesi nedeni ile en düşük AGİ dahil tutarının 1.404,06 TL’nin altına düşmektedir. Bu nedenle Eylül ayına ait ücret bordrolarının nasıl düzenleneceği konularında tereddütler doğmuştur.

 

            Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 27.09.2017 tarihi itibari ile görüşülmek üzere TBMM Başkanlığına iletilmişti. Anılan kanun 01.10.2017 tarihi itibari ile ilgili komisyonlara gönderilmiştir.

             

Kanun tasarısının 18.maddesi ile 193 sayılı Gelir vergisine Geçici 87.madde ilave edilerek oluşan bu farkların AGİ’den mahsup yolu ile idarece karşılanması planlanmaktadır. (Madde metni ektedir.)

 

Yasal düzenleme ile ilgili geç kalınması ve Resmi Gazetede yayınlanarak yasalaşmasının zaman alacağından dolayı Eylül/2017 dönemine ait ücret bordrolarında brüt anlaşmalı çalışanların Asgari ücret net’i 1.404,06 TL’nin altına düşecektir. Net’ten anlaşmalı çalışanlarda ise vergi farkı işverenlerce karşılanacaktır.

 

Tasarı yasalaştıktan sonra bu farklar takip eden aylardaki Muhtasar beyannamesi ile maddede belirtildiği şekilde mahsup edilecektir.

 

Unutulmamalıdır ki, 2016 yılındaki yasal düzenlemede iş görenin AGİ tutarı, prim, ikramiye, fazla mesai v.b. ek kazançlar nedenleri ile net ödenecek tutarın asgari ücret tutarının üstünde olması durumunda, iş görenin eksik çalışma nedeni ile ücretinin asgari ücretin altında kalması durumunda herhangi bir işlem yapılması öngörülmemişti. Bu yılki düzenleme esnasında da benzer durumunun söz konusu olacağı tahmin edilmektedir.

 

Madde Metni

 

MADDE 18-193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 87- 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar

 

ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.

 Kanunun bu maddeye aykırı olan hükümleri 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için uygulanmaz.

Bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla birinci fıkrada yer alan dönemlere ilişkin olarak verilmiş olan muhtasar beyannamelerde beyan edilen ve birinci fıkra hükmü kapsamında ilave asgari geçim indirimi uygulanamaması nedeniyle çalışanlarca fazla ödenen vergiler, bunlara iade edilmek üzere, vergi sorumlularınca bu maddenin yayımı tarihinden sonra verilecek muhtasar beyannameler üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilmek suretiyle reddolunur.

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

 

              

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi