2017-08 Yıllık izin yönetmelik değişikliği hk.

İZMİR, 21.08.2017

          

S İ R K Ü L E R

 

No        : 2017/08

 

Konu    : Yıllık izin yönetmelik değişikliği hk.

 

            Bilindiği üzere 4857 sayılı kanun hükümlerine göre yıllık izin kullanımlarının öncesinde ikiden fazla bölünemeyeceği, sonrasında yapılan düzenleme ile üçten fazla bölünemeyeceği ile hükümleri mevcuttu.

Bu düzenleme birçok işyerinde 1-2 günlük yıllık izin isteyen personellerin durumunda sıkıntı yaratmaktaydı.

 

18.08.2017 tarih 30158 nolu Resmi gazetede yayınlanan “YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” ile çözüme kavuşturulmuş ve yıllık izinlerin belli bir kısıtlamaya tabi kalmadan bölümler halinde kullanılabileceği hükmü getitilmiştir.

 

Anılan Yönetmelik değişikliği aşağıdadır.

 

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/3/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “en çok üçe bölünebilir.” ibaresi “bölümler halinde kullanılabilir.” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

 

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi