2017-07 7020 sayılı kanun hk.

İZMİR, 29.05.2017

          

S İ R K Ü L E R

No        : 2017/07

Konu    : 7020 sayılı kanun hk.

            "7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun", daha önceki yapılandırma kapsamında başvuru yapamamış borçlulara yeni bir imkan tanırken, önceki yapılandırmadan yararlanan ve taksit ödemeleri devam edenlerin yapılandırılan borçları kapsam dışında tutuluyor.

7020 sayılı kanun ile, 31 Mart 2017 tarihi dikkate alınarak belirlenen vergiler, gümrük vergileri, vergi cezaları, bazı idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar yapılandırma kapsamına alınıyor.

Buna ek olarak belediyelerin su, atık su ve katı atık gibi alacakları da kapsama dahil ediliyor.

Vergi ve SGK prim borcu olup önceki yapılandırmadan (6736 sayılı Kanun) yararlanmamış olanlar ile 1 Temmuz 2016 ile 31 Mart 2017 tarihleri arasında beyan edip de vergi dairesine veya SGK’ya 27.5.2017’ye kadar (7020 sayılı Kanunun yayım tarihi) vergi ve sosyal güvenlik borcunu ödemeyenler 7020 sayılı Kanun’la getirilen bu imkândan yararlanma hakkına sahipler.


Böylece önceki yapılandırmayı kaçıranlar ile yararlanıp yararlanma konusunda kararsız kalanlara bir fırsat daha tanınıyor. Öte yandan 1 Temmuz 2016’dan itibaren 31 Mart 2017 tarihine kadar doğmuş olan vergi ve SGK prim borçlarını ödememiş olanlara da bu borçları taksitle ödeme imkanı sağlanmış oluyor.

Bu kapsama giren vergi mükelleflerinin 30 Haziran 2017’ye kadar bağlı oldukları vergi dairelerine, SGK’ya borcu olanların ise SGK’ya bağlı tahsil dairelerine başvurmaları gerekiyor.

İlk taksitler vergiler için 31.7.2017, sosyal güvenlik borçları için 31.8.2017’ye kadar ödenecek.

Borçlulara 6, 9, 12 ve 18 eşit taksit imkânı var. 

Ödemeler 2 ayda bir olmak üzere maksimum 18 taksitte yani 36 ayda tamamlanabiliyor.

Borçlulara normalde gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanacakken bunun yerine daha düşük bir oran olan Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutarın ödenmesi iknaı getiriliyor.

Ayrıca vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin tamamının ödenmesi durumunda vergi aslına bağlı kesilen cezaların %100’nün tahsilinden vazgeçiliyor.

Diğer taraftan vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının %50’sinin ve iştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’sinin ödenmesi durumunda kalan %50’sinin de tahsilinden vazgeçiliyor.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi