2017-02 6736 sayılı (MALİ AF) kanunun değişiklik hk.

İZMİR, 26.01.2017

          

S İ R K Ü L E R

No        : 2017/02

Konu    : 6736 sayılı (MALİ AF) kanunun değişiklik hk.

6770 sayılı Torba kanun geçtiğimiz hafta TBMM’de kabul edildi.

Anılan kanunun 26.maddeesi ile 6736 sayılı (mali af ) kanuna geçici ikinci maddesi eklenmiştir.

Maddeye göre ,

 “Bu Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılır.

Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 11 inci maddenin onuncu ve onbirinci fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç olmak üzere, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır.”

Hükmü yer almaktadır.

Sonuç,

Bu kanunu TBMM’de kabul edildiği ancak resmi gazetede yayınlanmadığını,

Ayrıca bu ertelemenin sadece yapılandırılan borçları kapsadığını ihlale neden olan ya da olacak cari dönem borçlarını kapsamadığını önemle belirtmek isteriz. Mükelleflerin yapılandırılmalarının bozulmaması için yapılandırmaya konu borçlarına ait vergi kodundan, cari dönem borçlarını zamanında ödemesi gerekmektedir.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi