2016-07 ücretlerin bankadan ödenmesi hk.

İZMİR, 01.06.2016

          

S İ R K Ü L E R

 

No        : 2016/07

 

Konu       : Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla

                 Ödenmesi ile ilgili yönetmelik değişikliği hk.

             

 

 

             

İş Kanununa tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemeler

MADDE 10 – (1) İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı    işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

18.11.2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan bu yönetmelikteki kişi sayısı 5 olarak değiştirilmiştir.

Yönetmelikte yapılan değişiklik 01 Haziran 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi