2016-01 Asgari Ücret Teşviği kapsamı hk..

İZMİR, 09.01.2016

                                                                              S İ R K Ü L E R

No       : 2016/01

 

Konu   : Asgari Ücret Teşviği

 

Özet :. Asgari Ücret Teşviği kapsamı hk.

 

Asgari ücret desteğinin içeriği TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda belirlendi.

Asgari ücretin 1.647 TL brüt belirlenmesi üzerine, işverene maliyetler arasındaki farkın 100 TL’lik kısmı devlet tarafından karşılanıyor.

Ancak bu teşvikten yararlanmak için çeşitli koşullar bulunmaktadır:

- 2015 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde, prime esas günlük kazancı 85 TL (aylık 2.550 TL) ve altında olan bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde (APHB) bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayılarının,

- 2016 yılı içinde ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2016 yılı ocak ile aralık ayları/dönemleri için günlük 3.33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve Hazinece bu tutar karşılanacak.

Böylece özellikle örgütlü ve sendikalı işyerlerinde çalışan işçiler için de teşvikten faydalanma imkanı ortaya çıktı.

2015 yılının aynı ayına ait olarak APHB verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınır. 2015 yılından önce 5510 sayılı kapsamına alınmış ancak 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında 2016 yılı içinde ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı esas alınacak.

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta primin Hazinece karşılanacak tutardan az olması halinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacak.

Dikkat!!!

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan ya da iş birimi olarak açılmasını veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirildiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak ve bu işyerleri hakkında bu yarar sağlanmayacak.

Teşvikten kimler faydalanamayacak?

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016 yılına ilişkin olarak;

- Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermediği,

- Sigorta primlerinin yasal süresinde ödemediği,

- Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıların fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi; - SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde teşvik uygulanmayacaktır.

Ancak SGK’ya olan prim idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48.maddesinde göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece teşvikten yararlandırılacak.

Kaynak: Resul Kurt

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi