2015-07 sirküler Tevsik zorunlulu haddi hk.

Bu yazıya eklenmiş dosyalar:

No       : 2015/07

 

Konu   : 459 sayılı VUK tebliği hk.

 

Özet :. Tevsik zorunluluğu ve hadler hk.

 

                Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek ve böylece kayıt dışılığı önlemek amacı doğrultusunda tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu mevcuttur.

            459 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliğ ile 8.000,00TL olan bu had 01.01.2016 tarihi itibari ile  7.000,00.- TL ye indirmiştir.

            Kapsam dahilindeki ödemeler,

-           Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

-           Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,

-           İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin

-           Aynı Günde Aynı Kişi veya Kurumlarla Yapılan İşlemler

Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının bu Tebliğin (4.1.) bölümünde belirlenen haddi aşması durumunda, işlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, aştığı işlemden itibaren işleme konu tahsilat ve ödemelerin de aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur.

 

-           Kısım Kısım Yapılan Tahsilat ve Ödemeler

Tahsilat ve ödemeye konu işlem tutarının tevsik zorunluluğu kapsamında bu Tebliğin (4.1.) bölümünde belirlenen haddi aşması halinde, bedelin farklı tarihlerde kısım kısım ödenmesinde işlemin toplam tutarı dikkate alınacak ve her bir tahsilat ve ödeme, tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla gerçekleştirilecektir.

Kapsam dahilinde olamayan ödemeler,

-          döner sermaye işletmelerinin işlemlerine konu tahsilat ve ödemelerin,

-          sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemelerin,

-          yetkili döviz müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

-         Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin,

-          Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin,

 

aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

 

Mükelleferimizin 01.01.2016 tarihinden itibaren anılan Tebliğ kapsamında yapmış oldukları işlemlerde 7.000,00.- TL lik işlem haddine dikkat etmeleri ve bu haddi aşan bir işlemleri kasadan yapmamaları gerekmektedir. (kapalı fatura yada tahsilat makbuzu da bu anlama gelmektedir)

 

 

Bilgi ve gereğini rica ederiz.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi