2015-01 Sirküler Bağımsız Denetim Kapsamı genişliyor....

     S İ R K Ü L E R

No          : 2015/01

 

Konu      : Bağımsız denetime tabi olacak şirketler hk.             

 

Özet : Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hk.

 “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 19/12/2014 tarihli ve 83 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kararname ekine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150201-1-1.pdf adresinden ulaşabilirsiniz

KGK basın duyurusu

 

 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun getirdiği yeniliklerden birisi şirketlerin bağımsız denetimi olup, bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Bakanlar Kurulu her yıl bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirlemektedir. Bakanlar Kurulu Kararının hazırlık işlemleri Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürütülerek Bakanlar Kuruluna sunulmaktadır. AB müktesebatına uyum sağlamak üzere, bağımsız denetim kapsamı zaman içinde kademeli bir şekilde genişletilmektedir. 1 Şubat 2015 günlü Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla bağımsız denetime tabi olmaya ilişkin kriterler yeniden belirlenmiş ve 2015 yılı için bağımsız denetim kapsamı genişletilmiştir.

Denetime ilişkin AB direktifinde aktif toplam, net satış hasılatı ve çalışan sayısı olmak üzere 3 kriter belirlenmiş olup, geçmiş 2 yılda söz konusu 3 kriterden 2 sini sağlayan şirketler bağımsız denetime tabi olmaktadır. 1 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla 2015 yılı için bu kriterler; 50 milyon aktif toplam, 100 milyon net satış hasılatı ve 200 çalışan olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla 2013 ve 2014 yıllarında bu 3 kriterden herhangi ikisini sağlayan şirketler 2015 yılında bağımsız denetime tabi olacaktır.

En büyük şirketlerden başlamak üzere 2013 yılında 2 bin 500, 2014 yılında 3 bin 500 civarında şirket bağımsız denetime tabi olmuş olup, 2015 yılında ise yeni Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 5 bin civarında şirketin bağımsız denetime tabi olacağını tahmin edilmektedir.

Bağımsız Denetim, Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılmakta olup, söz konusu standartlar KGK tarafından uluslararası standartlarla uyumlu olarak oluşturulmuş ve Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğü konulmuştur.

Bağımsız denetim, KGK tarafından yetkilendirilen “Bağımsız Denetim Kuruluşları” ve “Bağımsız Denetçiler” tarafından yapılmakta olup, bu güne kadar 149 adet bağımsız denetim kuruluşu ile 10 bin 500 bağımsız denetçinin www.kgk.gov.tr adresinde kamuya açık olarak tutulan Bağımsız Denetim

 Resmi Siciline kaydı yapılmıştır

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi